Sunday, April 30, 2006

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 34 от 1992 г.)
(6) (Нова, ДВ, бр. 48 от 1995 г.; изм., бр. 122 от 1997 г., бр. 31 от 2003 г.) Скицата, издадена от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
1. границите и номера на имота съгласно кадастралния план;
2. регулационното отреждане на територията, в която попада имотът;
3. границите и площите за възстановяване на правото на собственост, включително и с ограниченията, върху имотите.
(7) (Нова, ДВ, бр. 48 от 1995 г.; отм., бр. 122 от 1997 г.).
(7) (Нова, ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Техническите изисквания за издаване на удостоверения и скици по ал. 5 и 6 се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в “Държавен вестник”.
Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 34 от 1992 г.)
(5) (Нова, ДВ, бр. 48 от 1995 г.; изм., бр. 122 от 1997 г., бр. 31 от 2003 г.) Удостоверението, издадено от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
1. (изм., ДВ, бр. 31 от 2003 г.) сведение, че имотът е нанесен или не е нанесен в кадастралния план;
2. номера и размера на имота според кадастралния план;
3. (изм., ДВ, бр. 31 от 2003 г.) размера на застроената част по чл. 11, ал. 3 и 4, за които се дължи обезщетение по чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, както и размера на свободните площи, подлежащи на възстановяване;
4. информация, учредено ли е право на строеж и дали строежът на законно разрешената сграда е започнал в срока по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ;
5. ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях.
Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 34 от 1992 г.)
(4) (Изм., ДВ, бр. 48 от 1995 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 31 от 2003 г.) В случаите, когато се иска възстановяване на право на собственост по реда на чл. 11, към молбата се прилагат удостоверение и скица от техническата служба на общината. Общинската служба по земеделие и гори може служебно да изиска издаването на удостоверение и скица от техническата служба на общината независимо от направените постъпки от собствениците.
Чл. 18з. (Нов, ДВ, бр. 34 от 1992 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1997 г., бр. 31 от 2003 г.) В случаите, предвидени в чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 9 ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие и гори постановява решение по чл. 18ж, ал. 1.
Чл. 18ж. (Нов, ДВ, бр. 34 от 1992 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 48 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г., бр. 122 от 1997 г.; доп., бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.) Общинската служба по земеделие и гори постановява решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, в което се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Към решението се прилага скица на имота, заверена от общинската служба по земеделие и гори, а за имоти в границите на урбанизираните територии - и от техническата служба на общината. Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ.